Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest:

Mediklinika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Mickiewicza 55; 70-385 Szczecin) jest Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: Administrator).

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Mickiewicza 55; 70-385 Szczecin lub telefonując pod numery: +48 91 421 08 31, +48 667 989 848.

Cele i podstawy przetwarzania:

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w tym Twoje dane wrażliwe w celu przeprowadzenia procesu rejestracji, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia na podstawie Twojej zgody.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych:

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, to jest przez okres 20 lat od końca roku, w którym świadczono na Twoją rzecz usługi lub usług z zakresu ochrony stanu zdrowia, usług medycznych lub leczenia, chyba że obowiązujące przepisy przewidują inny okres przechowywania dokumentacji medycznej.

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone:
1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia;
2. innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;
3. dostawcom usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości udzielania świadczeń(np.dostawcom specjalistycznego oprogramowania, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom serwisującym sprzęt diagnostyczny, operatorom pocztowym, itp.)
4. dostawcom usług prawnych i doradczych wspierających Administratora w przypadku ewentualnych sporów i roszczeń związanych z wykonywaną przez Administratora działalnością;
5. osobom upoważnionym przez Pacjenta;
6. podmiotom i organom, którym Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobligowany jest przekazać dokumentację medyczną Pacjenta.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji usługi lub usług z zakresu ochrony stanu zdrowia, usług medycznych lub leczenia oraz do dokonania tej usługi lub usług.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

W oparciu o Twoje dane, Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania chyba, że wyrazisz na to dobrowolną zgodę.

 

 

 

 

Zdrowe podejście

Jesteś na stronie najdłużej działającej w Szczecinie prywatnej kliniki obejmującej kilkanaście różnych specjalności.